Deszczowanie nawożące

Innym zastosowaniem deszczowni jest rozprowadzanie po polu nawozów mineralnych lub organicznych. W tym celu deszczownie wyposaża się w urządzenia dodatkowe, służące do wprowadzania do wody roztworu nawozów mineralnych lub gnojówki. Zastosowanie takiego sposobu rozprowadzania nawozów zwiększa wartość pokarmową nawozów oraz pozwala nawozić rolę w ciągu całego okresu wegetacyjnego roślin — nie powodując ich niszczenia lub uszkadzania. Podobne znaczenie ma wykorzystanie ścieków do nawożenia pól za pośrednictwem instalacji nawadniających. Przy rozprowadzaniu nawozów mineralnych lub gnojówki za pomocą wody zraszającej deszczownie wyposaża się w specjalne mieszalniki, w których stosuje się układy szeregowe, bocznikowe lub smoczki zasysające, które mieszają roztwory nawozów z wodą. *Do rozprowadzania mieszaniny nawozów z wodą stosuje się specjalne zraszacze nawożące, na wózkach, które łączy się obrotowo z centralnym hydrantem. Głowica zraszająca jest umieszczona obrotowo na wózku, co umożliwia skierowanie strumienia w sposób umożliwiający równomierne zraszanie powierzchni. W otworze dyszy znajduje się przepustnica służąca do regulacji wielkości strumienia. Przy nawożeniu zraszającym roślin głęboko ukorzenionych stosuje się dość wysokie dawki opadu, rzędu 15 do 20 mm, a roztwory nawozowe o koncentracji 3 do 6%. Można by jeszcze wymienić cały szereg innych zastosowań deszczowni. Deszczownie zwilżają glebę przed siewem, ułatwiają proces siewu lub sadzenia i przyspieszają wschody, zwilżają glebę w okresie wykopków buraków czy ziemniaków, ułatwiają wydobywanie roślin z gleby i zmniejszają straty z powodu nie wykopanych lub uszkodzonych korzeni, jak również zwalczają szkodniki i choroby roślin za pomocą zraszaczy zasilanych odpowiednimi roztworami trującymi. Odmienny zakres zastosowania stanowią prace gospodarcze przy użyciu agregatu pompowego deszczowni, np. napełnianie poideł dla bydła, gaszenie pożarów itp. Warunkiem takiego wykorzystania agregatu deszczowni jest posiadanie odpowiednich źródeł lub zasobników wody w gospodarstwie lub jego sąsiedztwie.