Dysze opryskiwaczy ciśnieniowych

Dysze opryskiwaczy ciśnieniowych w zależności od przeznaczenia można podzielić na połowę i sadownicze. Dysze opryskiwaczy polowych rozpylają ciecz zadowalająco już przy stosunkowo niskich ciśnieniach (3—5 at) i dają krótki (1—2 m) strumień rozpylonej cieczy w kształcie szerokiego stożka. Takie dysze opryskiwaczy nadają się do opryskiwania krzewów i niskich roślin w uprawach polowych. Dysze opryskiwaczy sadowniczych mogą pracować tylko przy wysokich ciśnieniach (20—25 at i więcej), dając przy tym długi (8—10 m) strumień rozpylonej cieczy, niezbędny do dobrego opryskiwania wysokich drzew. W zależności od budowy można wyróżnić kilka grup dysz opryskiwaczy, a mianowicie: dysze otwarte (bez jakichkolwiek wkładek), dysze z płytką lub czopkiem uderzeniowym, dysze szczelinowe, dysze z wkładką lub płytką wirową, dysze z komorą wirową. Dysze otwarte używane są do opryskiwań grubokroplistych, kiedy zachodzi potrzeba zlewania drzew cieczą, np. przy opryskiwaniach zimowych, przy bieleniu drzew lub ścian pomieszczeń itp. Kołpaczek dyszy jest wewnątrz pusty, bez jakiejkolwiek wkładki.