Miernik poziomu mechanizacji rolnictwa

Definicja pojęcia „mechanizacja rolnictwa” może być sprecyzowana następująco: Mechanizacja rolnictwa oznacza przechodzenie od niższych do wyższych form prac o charakterze organizacyjno-technicznym w produkcji rolniczej. Mechanizacja rolnictwa w swym początkowym stadium polega na zastępowaniu pracy ręcznej pracą narzędzi, maszyn lub urządzeń technicznych, napędzanych silnikami żywymi (człowiek, zwierzęta pociągowe), w dalszym stadium zmotoryzowanymi agregatami, a w końcowym stadium agregatami automatycznymi. Zredukowanie wysiłku człowieka przez wprowadzenie mechanizacji i automatyzacji wymaga zawsze równoczesnego wprowadzenia odpowiednich źródeł energetycznych, koniecznych do napędu i zasilania energią użytych maszyn i urządzeń. Z tej też przyczyny proporcje nakładów energetycznych pracy ludzi do nakładów pracy innych źródeł energetycznych mogą stanowić podstawę obliczania wskaźnika mechanizacji rożpatrywanego procesu technologicznego. Mechanizacja rolnictwa stanowi jeden z głównych czynników intensyfikacji produkcji rolnej i pozwala na znaczne zwiększenie wielkości produkcji rolnej przypadającej na jednostkę zatrudnioną w tej produkcji. Mechanizować można poszczególne czynności, cykle produkcyjne, a nawet zamknięte ciągi produkcyjne w rolnictwie, stosując tzw. mechanizację kompleksową produkcji rolnej. Poziom mechanizacji prac przy wykonywaniu dowolnej czynności, cyklu lub ciągu produkcyjnego określa się ogólnie stopniem mechanizacji lub bardziej szczegółowo wskaźnikiem mechanizacji Wme.