Narzędzia do pielenia

W dążeniu do uniwersalności, specjalne narzędzia do pielenia lub obsypywania są obecnie coraz częściej zastępowane przez narzędzia wielostronne, pozwalające na wykorzystanie wspólnej części podstawowej do pracy z różnymi zestawami części roboczych. Typowym przykładem narzędzia wielostronnego jest wielorak zawieszany WUN-4 dostosowany do pracy z ciągnikiem Ursus C-328. Częścią stałą wieloraka jest zawieszana rama podstawowa, do której zamocowuje się odpowiednie ramy narzędziowe z częściami roboczymi. Wymiana ram narzędziowych odbywa się łatwo i szybko przy zastosowaniu samoczynnych sprzęgów zapadkowych, skracając do minimum czas na przygotowanie narzędzia do pracy. Rama podstawowa ma wbudowany układ rolek sterujących z dźwignią dla obsługującego — kierownicą, umożliwiającą łatwe przesuwanie ramy narzędziowej w płaszczyźnie poprzecznej do kierunku jazdy agregatu, w celu korygowania położenia zespołów roboczych narzędzia w stosunku do międzyrzędzi. Rama narzędziowa wypielacza ma noże jednostronne i gęsiostopki umocowane w zespołach na czworobokach przegubowych, które dowolnie można przesuwać na ramie, dostosowując do szerokości międzyrzędzi i rozstawów kół ciągnika. Gęsiostopki umieszcza się w części przedniej, a noże jednostronne w części tylnej zespołu pielącego na rozsuwanych wysięgnikach. Na skrajnych zespołach pielących zamocowuje się tylko pojedyncze noże jednostronne. Na lewym skraju umieszcza się prawy nóż jednostronny, na prawym zaś — lewy nóż jednostronny. Jest to konieczne, gdyż po nawrocie prowadzi się narzędzie w ten sposób, że skrajny zespół idzie tym samym śladem, którym szedł w kierunku przeciwnym, pozwalając na dostosowanie pracy narzędzia do ewentualnych zmian szerokości granicznych międzyrzędzi dwu sąsiednich przejazdów siewnika. Głębokość pracy części roboczych ustala się przez opuszczanie lub podnoszenie trzonków w stosunku do kół podporowych, których położenie również można zmieniać w stosunku do ramy zespołu pielącego. Liczba równoległoboków założonych na ramie może być różna i zależy od szerokości roboczej narzędzia. Do ułatwienia prowadzenia wieloraka podczas pielenia służy wskaźnik zakładany w miejscu dobrze widocznym z siodełka obsługującego wierolak i obejmujący swymi ramionami rząd roślin. Przy zakładaniu narzędzi pielących należy zwracać uwagę, aby ostrza wszystkich części roboczych umocowane były w jednakowej płaszczyźnie poziomej. Ostrza gęsiostopek powinny pracować nieco niżej od ostrzy noży jednostronnych. W zależności od wysokości roślin ramę narzędzia ustawia się za pomocą kół podporowych na takiej wysokości, aby nie uszkadzała roślin.