Organizacja pracy siewu nasion

Przed rozpoczęciem pracy siewnikiem przeprowadza się dokładny przegląd techniczny. Usuwa się ze skrzyni nasiennej wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, sprawdza działanie wszystkich mechanizmów ruchomych siewnika — podnoszenie i opuszczanie redlić, napęd przyrządów wysiewających itp. Duże znaczenie ma ustawienie jednakowej szczeliny wylotowej przyrządów wysiewających, gdyż może to być powodem nierównomiernego wysiewu nasion. W celu ustalenia ilości wysiewu na jednostkę powierzchni i przeprowadzenia kontroli dokładności wysiewania, podstawia się pod redlice pudełka lub skrzyneczki i obraca się określoną liczbę razy kołem lub korbą, określając następnie ciężar wysianych nasion przez przyrządy wysiewające. Przy przeprowadzaniu próby wysiewu w starych typach siewników unosiło się koło napędzające, a pod redlice podkładało się płachtę w celu zebrania i zważenia nasion. W nowych typach siewników opuszcza się rynny i skierowuje się do nich wysiewane nasiona. Przyrządy wysiewające można napędzać pokręcając kołem jezdnym lub specjalną korbą. Przed rozpoczęciem próby trzeba wykonać kilka obrotów korbą, aby napełnić przyrządy wysiewające nasionami. Wysiane nasiona waży się i sprawdza zgodność wysiewu z założonymi normami, z dokładnością ±2%. Teoretyczną ilość wysiewu oblicza się według wzoru: qn = 0,1 • Q • S• D • π • n [g] , gdzie: Qn [g] — ilość wysianych przez siewnik przy próbie nasion na n obrotów koła, Q [kg/ha] — normatyw wysiewu nasion, S [m] — szerokość robocza siewnika, D [m] — średnica koła jezdnego, n [obr] — liczba obrotów koła lub korby przy próbie.