Prawidłowa organizacja pracy

Niemniej ważnym zadaniem jest stworzenie warunków do zwiększenia produkcji rolnej przez lepsze i terminowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych oraz zmniejszenie strat plonów przy zbiorach. Dzięki szybszemu zebraniu plonów oraz możności wybrania najlepszego terminu zbioru, ryzyko strat wskutek nie sprzyjających warunków atmosferycznych zmniejsza się znacznie. Lepsza uprawa roli, lepsze pielęgnowanie roślin i odpowiednie przechowywanie ziemiopłodów to niezbędne warunki polepszenia jakości plonów. Przejście jednak z niższego na wyższy poziom mechanizacji gospodarstwa nie jest łatwe i wymaga wielu zabiegów i umiejętności ze strony kierownictwa. Okazuje się bowiem, że nawet w gospodarstwach dobrze wyposażonych w maszyny można znaleźć, obok prac w pełni zmechanizowanych, prace wykonywane w sposób prymitywny. Wynika to często z tego, że kierownicy gospodarstw nie posiadający dostatecznego przygotowania w zakresie mechanizacji nabywają przypadkowo różne maszyny i urządzenia, nie zdając sobie sprawy z tego, że podstawowym warunkiem osiągnięcia pełnych efektów mechanizacji jest właściwy dobór maszyn i racjonalna organizacja pracy w gospodarstwie. Przy nieodpowiednim doborze maszyn i nieodpowiedniej organizacji pracy zaimprowizowana mechanizacja może nawet spowodować obniżenie produkcji rolnej, a czasem także zwiększenie nakładu robocizny na jednostkę produkcji. Trzeba podkreślić, że prawidłowa organizacja pracy w gospodarstwie rolnym sama już zapewnia zmniejszenie nakładu robocizny, a proste, lecz celowo stosowane urządzenia oraz dobrze zbudowane i rozmieszczone budynki umożliwiają dalsze zmniejszenie nakładu robocizny. Skompletowanie odpowiednio dobranych maszyn i narzędzi, nawet ręcznych i konnych, w zestaw do kompleksowego zmechanizowania danego cyklu produkcyjnego, zapewnia możność wydatnego zmniejszenia stanu zatrudnienia w gospodarstwie.