Sposoby wykonywania uprawy międzyrzędowej

Uprawa międzyrzędowa obejmuje następujące zabiegi agrotechniczne: pielenie międzyrzędzi płaskich, pielenie redlin, obsypywanie roślin, przecinkę i przerywkę roślin oraz przewietrzanie roli. Sposoby uprawy międzyrzędzi roślin zależą od sposobów wykonania siewu lub sadzenia. Rośliny zasiane w szerokie międzyrzędzia uprawia się wzdłuż rzędów. Niekiedy wysiewa się rośliny w wąskie rzędy, a dopiero po tym przecina się je w poprzek formując międzyrzędzia, w których przeprowadza się kolejne zabiegi pielęgnacyjne. Międzyrzędzia roślin zasianych lub zasadzonych sposobem kwadratowo-gniazdowym uprawia się na krzyż. W pracach rolniczych najbardziej pracochłonna jest uprawa międzyrzędowa buraków i ziemniaków. Pielenie buraków jest wykonywane kilkakrotnie, w różnych fazach rozwoju roślin, przy czym kolejne przejścia wymagają na ogół różnego ustawienia i regulacji narzędzi pielących. Przecinkę buraków wykonuje się zarówno w poprzek rzędów przy zastosowaniu wypielaczy, jak i wzdłuż rzędów, przy użyciu przecinaków obrotowych. Przerywkę buraków wykonuje się ręcznie. W uprawie ziemniaków typowym zabiegiem jest obsypywanie i wypielanie, również wykonywane kilkakrotnie, przy różnym ustawieniu części roboczych obsypnika. Na małych powierzchniach, w ogrodach, na działkach itp. zabiegi w międzyrzędziach przeprowadza się za pomocą narzędzi ręcznych. W uprawach połowych prace ręczne są pracami uzupełniającymi, a większość zabiegów w międzyrzędziach przeprowadza się sprzężajem konnym lub agregatami ciągnikowymi.