Szerokość szczelin – zasuwa

Szerokość szczeliny roboczej reguluje się za pomocą zasuwy. Nad każdym talerzem, którego część wystaje poza skrzynię, umieszczone są dwa palcowe wyrzutniki, osadzone na szybko obracającym się wale. Wyrzutniki te zrzucają równomiernie nawóz małymi porcjami z talerzy na powierzchnię pola. Ilość wysiewanego nawozu reguluje się przez zmianę szerokości szczeliny roboczej oraz liczby obrotów talerzy. Siewniki talerzowe zapewniają dużą równomierność wysiewu nawet przy wzroście wilgotności wysiewanego nawozu. W technice rolniczej jest duża różnorodność typów siewników nawozowych. Ostatnio coraz częściej spotyka się siewniki nawozowe z obrotowym przyrządem wysiewającym. Przyrząd z górnym wałkiem wysiewającym bywa stosowany w siewnikach kombinowanych. Odśrodkowy przyrząd wysiewający bywa stosowany w uniwersalnych siewnikach nawozowych. Obydwa wymienione przyrządy wysiewające nie zapewniają jednakże dostatecznej równomierności wysiewu.wapna stanowią specyficzną odmianę siewników do nawozów stałych. Ze względu na duże ilości wysiewu proste rozsiewacze wapna nie mają typowej skrzyni nawozowej. Najprostszy rozsiewacz jest zbudowany jako dwukołowa przystawka, przeznaczona do uciągu ciągnikowego lub konnego za przyczepą lub wozem naładowanym nawozem. Podczas pracy stojący na przyczepie robotnicy typują szuflami wapno do leja kosza zasypowego, z którego przez regulowaną szczelinę wysypuje się ono na poziomą, szybko obracającą się tarczę z promieniowo ustawionymi, łopatkami. Łopatki te rozrzucają wapno szerokim wachlarzem po powierzchni pola. Tarcza rozsiewacza otrzymuje napęd od osi kół jezdnych za pośrednictwem pary zębatych kół stożkowych. Sprzęgło kłowe służy do włączania napędu. Ilość wysiewu na jednostkę powierzchni reguluje się przez zwiększenie lub zmniejszenie szczeliny roboczej między stożkiem wirującym tarczy a cylindryczną przesłoną. Przesłonę regulacyjną przesuwa się za pośrednictwem korby regulacyjnej. Szerokość pasa wysiewu zależy od liczby obrotów wirnika, czyli od prędkości ruchu przyczepy, i może wynosić około 6 m.