Wskaźnik mechanizacji rolnictwa

Wskaźnik mechanizacji rolnictwa Wme wyraża się stosunkiem prac maszynowych LM do sumy prac ludzi LR i prac maszyn LM . Wskaźnik mechanizacji rolnictwa przedstawia więc udział procentowy prac zmechanizowanych w ogólnym bilansie prac rozpatrywanego procesu technologicznego bądź też cyklu produkcyjnego całego gospodarstwa czy kraju. W me =Lm/Lr + Lm *100 [%] , gdzie : WME [%] — wskaźnik mechanizacji rolnictwa, Lr [E] — suma prac ludzi zatrudnionych przy procesie produkcyjnym, Lm [E] — suma prac maszynowych. Wskaźnik mechanizacji rolnictwa Wme może być podstawą obliczeń i oceny wszystkich niemal technologicznych procesów produkcyjnych w rolnictwie. Rozwijając szerzej sumę prac maszynowych zawartych we wskaźniku mechanizacji rolnictwa można napisać, że Lm = LMr + Lmk + LMm [E] , gdzie: LMr [E] — suma prac narzędzi i maszyn, które były napędzane bezpośrednio przez człowieka, Lmk [E] — suma prac narzędzi i maszyn, do których napędu użyto żywej siły pociągowej (koni), Lmm [E] — suma prac narzędzi i maszyn, do których napędu użyto mechanicznej siły pociągowej (silniki spalinowe, elektryczne, ciągniki itp.). Jak z ogólnej definicji technologicznej jednostki pracy i innych określeń wynika, do przybliżonych obliczeń można przyjmować Lr = R * To [E] Lmr = 0,1 * Rr * TR [E] Lmk = K * Tr [E Lmm = 0,2 Nm * M * Tm [E], gdzie : R [—] — ogólna liczba zatrudnionych ludzi, Rr [—] — liczba ludzi pracujących przy użyciu narzędzi ręcznych, K [—] — liczba koni pociągowych, M [—] — liczba silników napędowych, Nm [KM] — moc silników napędowych, To [godz] — ogólny czas pracy ludzi uczestniczących w procesie produkcyjnym, Tr , Tr , Tm [godz] — czas pracy ludzi zatrudnionych przy napędzie ma szyn roboczych, koni i silników. Przy bardziej szczegółowych obliczeniach staje się konieczne wprowadzenie dalszego zróżnicowania poszczególnych czynników wchodzących w skład członów sum składowych za pomocą odpowiedniej metody obliczeniowej. Obliczony za pomocą jednej z metod wskaźnik mechanizacji rolnictwa dla naszego kraju wynosił około 25% w roku 1960. Zgodnie z planem mechanizacji kraju wskaźnik ten wzrośnie do około 30% w roku 1965 i do około 40% w roku 1980 (jak to podano już w przedmowie).