Wymagania agrotechniczne siewu

Z podstawowych wymagań agrotechnicznych siewu wynikają warunki stawiane siewnikom rzędowym i ich zespołom. Przyrządy wysiewające powinny zapewniać należytą równomierność wysiewu i nie uszkadzać nasion. Siewnik powinien dawać dużą możliwość zmiany szerokości międzyrzędzi oraz gęstości siewu w rzędach. Powinien być w określonym zakresie dostosowany do wysiewu nasion wszystkich uprawianych roślin. Ilość wysiewanych nasion powinna być dokładnie regulowana i nie powinna ulegać zmianie pod wpływem wstrząsów i nachyleń siewnika. Redlice siewnika powinny być dostatecznie ostre, aby umożliwiać wysiew na jednakowej głębokości i nie zamazywać dna bruzdki, gdyż nasiona umieszczone w zamazanej bruzdce łatwiej ulegają gniciu z powodu braku dostępu odpowiedniej ilości powietrza, obniżając w dużym stopniu procent wschodów. Skrzynia siewnika powinna dawać się łatwo napełniać i opróżniać, gdyż pozostawienie nasion jednego gatunku roślin może być zanieczyszczeniem dla drugiego gatunku wysiewanych roślin. Obsługa siewnika powinna być łatwa i wygodna. Każdy siewnik powinien mieć deskę dla obsługującego maszynę. Mały ciężar siewnika i zastosowanie kół o dużej szerokości obręczy lub też ogumionych pozwalają na zmniejszenie oporu przetaczania siewnika i potrzebnej do pracy siły uciągu. Podobne warunki stawia się sadzarkom. Sadzarka powinna umieszczać kłęby ziemniaczane lub rozsadę w prostych, równoległych rzędach. W celu zastosowania pełnej mechanizacji uprawy szerokości między- rzędzi powinny być zunifikowane i dostosowane do. stosowanych narzędzi pielęgnacyjnych i maszyn do sprzętu. W zależności od żyzności gleby i odmiany sadzonych roślin sadzarka powinna mieć możliwość regulacji gęstości sadzenia w rzędzie w celu dostosowania powierzchni przypadającej pod jeden krzak do właściwości sadzonej rośliny. Poza tym potrzebna jest regulacja głębokości umiejscowienia sadzeniaków w glebie w zakresie 5—10 cm. W czasie pracy sadzarki kłęby ziemniaczane nie powinny być uszkadzane, gdyż wpływa to na pogorszenie wschodów. Sadzeniaki powinny być układane na pulchnym podłożu w jednakowych odstępach w rzędzie. Kontrolę jakości wykonania siewu przeprowadza się na bieżąco, sprawdzając przy tym ilość wysiewu oraz równomierność umieszczenia w rzędach, głębokość, prostoliniowość przejazdów, brak orni jaków i jakość wykończenia siewu na uwrociach.