Mechanizacja rolnictwa

Szybki rozwój różnych dziedzin techniki, obserwowany na świecie w ciągu ostatnich lat we wszystkich krajach, wywiera również wpływ na kształtowanie się stosunków w produkcji rolniczej. Osiągnięcia techniki umożliwiają zwiększenie produkcji rolnej, co stwarza podstawę do przemian w ekonomice rolnictwa, powodując wzrost wydajności pracy rolników, spadek cen produktów rolnych i dążenie do polepszenia ich jakości. W związku z rozwojem techniki rolniczej z jednej strony i odpływem rąk roboczych z rolnictwa do innych dziedzin produkcji z drugiej strony, we wszystkich krajach obserwuje się dążenie do zmechanizowania procesów produkcyjnych w rolnictwie; proces ten przebiega w krajach rozwiniętych gospodarczo bardziej intensywnie, w innych zaś wolniej. Podstawowym zadaniem zmechanizowania prac w rolnictwie jest zwiększenie wydajności pracy rolnika, a więc zmniejszenie liczby zatrudnionych w rolnictwie oraz zmniejszenie wysiłku fizycznego rolnika przy wykonywaniu poszczególnych prac, jak również zastąpienie częściowe lub całkowite żywej siły pociągowej siłą mechaniczną. Równorzędnym zadaniem mechanizacji jest dążenie do zmniejszenia kosztów produkcji rolniczej, wynikające ze zwiększonej wydajności pracy rolników oraz niższych kosztów utrzymania odpowiadających sobie jednostek mechanicznej i żywej siły pociągowej.