Wymagania agrotechniczne siewu i sadzenia roślin

Podstawowym warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, obok odpowiedniego przygotowania roli pod zasiew, jest właściwe rozmieszczenie nasion lub sadzeniaków w glebie. Zadaniem maszyn do siewu i sadzenia jest rówomierne rozmieszczenie w glebie nasion, sadzeniaków lub sadzonek i to zarówno pod względem ich wzajemnej odległości od siebie, jak i pod względem głębokości odpowiedniej dla danej rośliny, w celu stworzenia optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. Rozmieszczenie nasion na właściwej głębokości i przykrycie glebą zapewnia prawidłowe warunki dopływu wody i pokarmów z gleby, oraz zabezpieczenie przed wyjadaniem przez ptaki. Natomiast równomierność wysiewu na całym polu jest podstawą należytego przeprowadzenia szeregu dalszych zabiegów agrotechnicznych, zapewnia równomierność rozwoju i dojrzewanie roślin, co pozwala zarówno na efektywne przeprowadzenie uprawy międzyrzędowej, jak też na jednolity stan dojrzałości łanu przy sprzęcie.W zależności od rozwoju wysiewanych nasion i stopnia mechanizacji pracy stosowane są różne sposoby siewu. Bardzo długo jedynym sposobem siewu był siew rzutowy, wykonywany ręcznie. Siew taki nie zapewnia właściwych warunków rozwoju roślin, gdyż nasiona mimo bronowania trafiają w różne warunki glebowe, dając nierównomierne kiełkowanie, wschody i początkowy wzrost. Część nasion wysianych rzutowo pozostaje na powierzchni roli, wysycha bądź jest wyjadana przez ptactwo.