Sadzenie roślin

Potrzebna ilość nasion wysiewanych na hektar (około 220 kg/ha dla zboża) jest większa niż przy zmechanizowanym siewie rzędowym. Siew rzędowy wykonany siewnikiem zapewnia lepsze warunki kiełkowania i wschodów przez równomierne umieszczenie nasion i właściwe ich pokrycie glebą. Ilość nasion wysiewanych na hektar jest przy siewie rzędowym mniejsza i wynosi np. dla zbóż około 130—170 kg nasion na ha. W praktyce spotyka się wiele sposobów wykonywania siewu rzędowego, np. wąskorzędowy, normalnorzędowy, szerokorzędowy, pasowo-rzędowy, krzyżowy, gniazdowy, kwadratowo-gniazdowy, punktowy itp. W uprawie zbóż najbardziej rozpowszechniony jest siew normalnorzędowy, przy którym powierzchnia wegetacyjna każdej rośliny ma kształt jak gdyby wydłużonego prostokąta. Siew krzyżowy, przy którym wysiewa się połowę ilości nasion w każdym kierunku, oraz siew wąskorzędowy pozwalają wprawdzie na uzyskanie bardziej zbliżonej do kwadratu powierzchni wegetacyjnej, jednakże stosowane są rzadko ze względu na wyższą pracochłonność siewu krzyżowego i konieczność zastosowania specjalnych redlić do siewu wąskorzędowego. W celu umożliwienia wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w międzyrzędziach stosuje się siew szerokorzędowy roślin okopowych i pastewnych (30—100 cm) lub pasowo-rzędowy. Polega on na utworzeniu szerszego pasa wysianych nasion, a między pasami szerszych między- rzędzi. Dzięki temu do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych można używać agregatów konnych lub ciągnikowych.