Opór pracy siewnika

Opór pracy siewnika składa się z oporu pracy redlić (w jednej trzeciej) i oporu toczenia maszyny po spulchnionym podłożu (około dwie trzecie). Odnosi się to głównie do siewników z redlicami radełkowymi. Dla siewników z redlicami talerzowymi stosunek ten jest nieco inny, gdyż opory pracy redlić biorą znacznie większy udział procentowy w ogólnej sumie oporów. Koła przetaczają się .łatwiej na twardszym podłożu, natomiast redlice muszą pokonywać stosunkowo znacznie większy opór zwięzłej gleby. Opory pracy pojedynczych redlić kształtują się następująco: redlice radełkowe 3—5 kG, jednotalerzowe 6—8,5 kG, dwu- talerzowe 7—9,5 kG. Opór roboczy całego siewnika waha się zwykle w granicach 70—130 kG na metr szerokości roboczej. Opór stawiany przez stosowane u nas często siewniki o szerokości roboczej 3 m wynosi około 240 kG. Jak z tego widać, opory siewników w porównaniu z innymi maszynami i narzędziami są stosunkowo nieduże, dlatego też w celu pełniejszego wykorzystania mocy ciągnika trzeba w miarę możliwości łączyć ze sobą dwa lub trzy siewniki, stosując w tym celu specjalne sprzęgi. Dla pełnego zmechanizowania prac przy siewie istotne znaczenie ma należyta organizacja i zmechanizowanie prac przy załadunku siewników nasionami.Uzupełnienie nasion w siewnikach najlepiej jest wykonywać na uwrociu przy drodze przylegającej do zagonu. Długość przejazdu siewnika l pomiędzy jednym a drugim napełnieniem skrzyni wynosi: l =10 000 • G • y/Q•S [m] , gdzie:l [m]—długość przejazdu siewnika między kolejnymi napełnieniami,G [kg] -pojemność skrzyni,y [-] -współczynnik wykorzystania pojemności skrzyni, (0,8 do 0,9), normatyw wysiewu, szerokość robocza siewnika,Q [kg/ha] — normatyw wysiewu, S [m] – szerokość robocza siewnika. Najkorzystniejsza, przeto długość zagonu L [m] wynosi Lmax=1/2= 0,5 • 10 000 Gy/Q • S [m] Przy mniejszej długości zagonów od Lraax liczba przejść agregatu i (licząc przejazdy wzdłuż zagonu i z powrotem) między jednym napełnieniem skrzyni a drugim wynosi i =l/2L =5000*G y/L*G*S [-] odległość zaś x pomiędzy poszczególnymi punktami uzupełniania materiału siewnego przy siewie czółenkowym: x = 2 i • S [m]. Napełnianie siewników nasionami może być zmechanizowane przez zastosowanie specjalnych samochodów dostawczych, standardowych samochodów ciężarowych wyposażonych w transportery do nasion lub specjalnie przystosowanych do tego przyczepek ciągnikowych.Przy napełnianiu i obsłudze siewników w polu, ze względu na niebezpieczeństwo okaleczenia ręki prętami mieszadła, wszelkiego rodzaju przegarnianie nasion w skrzyni siewnika podczas pracy dozwolone jest jedynie za pomocą specjalnie przeznaczonej do tego celu drewnianej łopatki. Umieszczony wzdłuż siewnika stopień ułatwia kontrolę pracy siewnika oraz umożliwia przetykanie przewodów w wypadku ich zatkania. Wbudowywany w niektórych nowoczesnych siewnikach licznik zasianej powierzchni ułatwia określenie wykonanej pracy.