Sprawdzenie urządzeń takich jak opylacze i opryskiwacze rolnicze

Sprawdzenie dokładności opryskiwania i opylania przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy, następnie w tym samym dniu po jej zakończeniu oraz ponownie po upływie kilku dni. Przed rozpoczęciem pracy sprawdza się, jakie szkodniki i choroby wystąpiły na danej uprawie lub sadzie w celu zastosowania właściwych środków trujących i określenia sposobu wykonania zabiegu. Podczas pracy sprawdza się, w jakim stopniu opryskiwanie czy opylanie roślin odpowiada wymaganiom agrotechnicznym. Po upływie kilku dni trzeba zawsze sprawdzić skutek przeprowadzonego opylania lub opryskiwania. Jeżeli po sprawdzeniu skutek zabiegu okaże się niedostateczny, na co mogą również mieć duży wpływ warunki atmosferyczne, stężenie i jakość środków chemicznych użytych do przeprowadzania zabiegu, wówczas opryskiwanie lub opylanie trzeba powtórzyć aż do ostatecznego zniszczenia szkodników lub zarazków występującej choroby. Podczas opryskiwania i opylania należy przestrzegać środków ostrożności koniecznych przy pracy cieczą trującą. Zarówno opylacze, jak i opryskiwacze plecakowe nastawia się na zadaną ilość wypyłu i oprysku bezpośrednio, na miejscu pracy. Opylacze konne z napędem od kół jezdnych nastawia się przed wyjazdem w pole według liczby obrotów koła jezdnego, tak jak to ma miejsce przy nastawianiu siewników. Wówczas do zbiornika nasypuje się Vb pojemności proszku, a następnie po odłączeniu napędu wentylatora i po podstawieniu naczynia pod szczelinę wylotową proszku obraca się kołem określoną liczbę razy i oblicza ilość wypyłu lub oprysku podobnie jak ilość wysiewu przy ustawianiu siewnika.