Cel uprawy gleby

Uprawa gleby ma na celu stworzenie roślinom uprawianym najkorzystniejszych warunków rozwoju i wzrostu. Rośliny mogą prawidłowo rozwijać się wtedy, gdy gleba strukturalna będzie zawierać dostateczną ilość wody, pokarmu i powietrza. Substancje organiczne w postaci resztek roślinnych, przegniłych nawozów oraz bakterii, będące pokarmem dla roślin, są przyswajane przez rośliny dopiero po przekształceniu ich na rozpuszczone sole mineralne. Prawidłowy przebieg tych procesów jest możliwy jedynie w glebach o gruzełkowatej strukturze. Z tych też powodów uprawa gleby ma na celu nie tylko nadanie roli trwałej, gruzełkowatej struktury, lecz również stworzenie warunków umożliwiających zachowanie w glebie wilgoci oraz zwalczanie chwastów. Stosowane przy mechanicznej uprawie gleby zabiegi agrotechniczne polegają zwykle na spulchnianiu gleby, odwracaniu jej, mieszaniu obrabianej warstwy, zagęszczeniu cząsteczek glebowych, kształtowaniu powierzchni roli, niszczeniu chwastów itp.