Orka

Orce przedzimowej stawia się następujące wymagania agrotechniczne: wydobycie dolnej warstwy strukturalnej na powierzchnię i przemieszczenie na dno bruzdy górnej, niestrukturalnej warstwy, dobre rozkruszenie skiby, całkowite przyoranie obornika, darni, cierni, chwastów, utrzymanie nagromadzonej w glebie wody i zmniejszenie jej spływu. Wskaźnikami oceny orki przedzimowej są: zachowanie równomierności, utrzymanie jednakowego stopnia spulchnienia skib, wyrównanie powierzchni gleby (wyskibienie), dokładność przyorania obornika, darni, ścierni i chwastów, liczba omijaków i niedooranych poprzeczniaków.