Znaczenie narzędzi do uprawy uzupełniającej

Podorywka i orka stanowią dopiero pierwszą część procesu technologicznego podstawowej uprawy gleby. Dalszą część tego procesu stanowi uprawa uzupełniająca, bowiem gleba zaorana pługiem nie nadaje się bezpośrednio do siewu i wymaga dodatkowego doprawienia. Tylko w sprzyjających warunkach udaje się uzyskać odpowiednie pokruszenie skiby w czasie orki. Jeśli gleba jest zbyt sucha lub zbyt wilgotna, nie można osiągnąć równomiernego jej pokruszenia w czasie orki. W wyoranej skibie znajdują się bryły i duże przestwory powietrza, a powierzchnia pola jest nierówna. Oprócz tego, niezależnie od stanu gleby, na polu znajdują się zwykle bruzdy, omijaki, nieodłożone skiby. Zadaniem uzupełniającej uprawy roli jest przede wszystkim usunięcie wymienionych niedostatków orki. Podczas orki pług odwracając skibę przykrywa chwasty, obnażając ich układ korzeniowy. Korzenie chwastów wydobyte na powierzchnię częściowo giną, lecz pewna ich ilość jest zdolna ponownie umocnić się. Do uzupełniającej uprawy roli należy również oczyszczanie roli z chwastów przez wydobywanie ich na wierzch z gleby. Z biegiem czasu spulchniona gleba osiada i ulega zleżeniu, a niekiedy zlewa się i pokrywa skorupą, w której w miarę wysychania powstają pęknięcia. W celu utrzymania wody w glebie konieczne jest spulchnienie jej górnej warstwy oraz zniszczenie powstałej skorupy na glebach ciężkich, co trzeba wykonywać nie tylko przed siewem, ale niekiedy nawet i po siewie. Wyrównywanie powierzchni roli, jej spulchnianie lub ugniatanie, niszczenie chwastów itp. uzyskuje się przez włókowanie, bronowanie, talerzowanie, kultywatorowanie, wałowanie itp.