Odwracanie i mieszanie

Odwracanie skiby powoduje częściowe lub całkowite wydobywanie dolnej warstwy gleby na powierzchnię, przez co zostaje ona poddana działaniu czynników atmosferycznych. Wskutek tego przykrywa się darń, ścierń i rozrzucony obornik oraz przykrywa zniszczoną strukturalnie wierzchnią warstwę gleby, wydobywa zaś zregenerowaną, gruzełkowatą, dolną warstwę gleby, najbardziej przydatną do rozwoju roślin. Mieszanie obrabianej warstwy gleby przy spulchnianiu i odwracaniu skiby ma na celu uzyskanie jednolitego składu gleby, zarówno pod względem struktury, jak i zasobów pokarmowych.